HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 3 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method of region analysis for solving optimal control problems with state constraints
Người báo cáo: Hoàng Xuân Phú

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Prudential group schemes
Người báo cáo: GS. Phùng Hồ Hải

Xêmina Xác suất và thống kê
Một số định lý giới hạn cho các đặc trưng hình học của tập mức
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Trung tâm đào tạo
Công thức tích phân Cauchy
Người báo cáo: Nguyễn Việt Phương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On cycles of maximum length in bipartite digraphs (part 2)
Speake: Ngo Dac Tan

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Xêmina Giải tích
Monomial mappings and its application in polynomial optimization
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina Tối ưu và điều khiển
A remark on the lower semicontinuous assumption in the Ekeland variational principle
Người báo cáo: Trương Xuân Đức Hà

Xêmina Phương trình vi phân
The Navier-Stokes flow in the exterior of a rotating and translating obstacle
Người báo cáo: Trịnh Viết Dược

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method of orienting curves
Người báo cáo: Hoàng Xuân Phú

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Gabriel-Roiter Measure and Some Applications
Người báo cáo: GS. Nguyen Viet Dung, Ohio University, USA

Tháng 2 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một số tính chất định tính của bài toán phân cụm nhằm làm cực tiểu tổng các bình phương khoảng cách
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Depth functions of powers of ideals
Người báo cáo: Ngô Việt Trung

Xêmina Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
On the existence of multiple solutions to boundary value problems for semilinear elliptic degenerate operators
Người báo cáo: Dương Trọng Luyện

Xêmina Hình học tính toán
Incremental convex hull as an orientation to solving the shortest path problem
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về điều kiện cần cực trị
Người báo cáo: Hoàng Xuân Phú

Hội nghị, hội thảo
Topology of Singularity
Hanoi, February 20-22, 2017

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, February 20-24, 2017

Xêmina Phương trình vi phân
Profile decomposition method
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
An introduction to COCO: A platform for Comparing Continuous Optimizers in a Black-Box Setting
Người báo cáo: Nguyễn Đức Mạnh

Xêmina Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
REGULARITY OF WEAK SOLUTION FOR THE NAVIER - STOKES EQUATIONS VIA ENERGY CRITERIA
Người báo cáo: Vũ Thị Thùy Dương

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Hình học và Tô-pô
The coincidence Lefschetz Theorem
Người báo cáo: Jean Paul BRASSELET (Institut de Mathématiques de Luminy)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On cycles of maximum length in bipartite digraphs
Speake: Ngo Dac Tan

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Xêmina Phương trình vi phân
Profile decomposition method (next)
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Tháng 1 2017

Xêmina Phương trình vi phân
Chuyển pha trong tinh thể của GS J. Ball
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Tính ổn định vi phân của bài toán điều khiển tối ưu lồi rời rạc (cont.)
Người báo cáo: Dương Thị Việt An

Xêmina Hình học tính toán
Method of orienting curves for solving optimal control problems with state constraints (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Quyên

Xêmina Tối ưu và điều khiển
The normal forms of the singularity of Control systems on a surface with boundary
Người báo cáo: Hy Đức Mạnh

Xêmina Phương trình vi phân
Chuyển pha trong tinh thể của GS J. Ball
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về tính ổn định và độ nhạy nghiệm của một bài toán người tiêu dùng
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Special varieties
Người báo cáo: GS. N . Budur, Department of Mathematics, KU Leuven, Belgium

Xêmina Hình học tính toán
Method of orienting curves for solving optimal control problems with state constraints (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Quyên

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Mạng phức tạp và một số bài toán trên đồ thị lớn
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Xêmina đọc sách về Mật mã
Cover times (part 2)
Người báo cáo: Vũ Phong

Xêmina Phương trình vi phân
Chuyển pha trong tinh thể của GS J. Ball
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về tính ổn định và độ nhạy nghiệm của một bài toán người tiêu dùng
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Singularities in arbitrary characteristic
Người báo cáo: TS. Nguyễn Hồng Đức

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Ma trận đồng hành và các trường mở rộng đại số
Người báo cáo: GS. Phạm Ngọc Ánh

Xêmina Hình học tính toán
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất từ một cạnh tới một điểm trong đa giác đơn.
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông và Nguyễn Nhật Anh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A maximizing characteristic for critical configurations of chip-firing games on digraphs
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Thạch

Xêmina Giải tích
Algebroids and Jacobian conjecture
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày