HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the existence of multiple solutions to boundary value problems for semilinear elliptic degenerate operators
Người báo cáo: Dương Trọng Luyện

Thời gian: 9h30, Thứ 4, ngày 8/2/2017
Địa điểm: Phòng số 303, nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Xin mời xem ở đây

Trở lại

Công bố khoa học mới