HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Thời gian: 14h, Thứ tư 1/3/2017.

Địa điểm: P4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới