HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long
Thời gian: 14h, Thứ tư 22/2/2017.

Địa điểm: P4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới