Lịch hoạt động chung

I. Các hoạt động sẽ diễn ra

II. Các hoạt động đã diễn ra

 


4/2022

3/2022

9/2020

 

8/2020

 

7/2020

5/2020

3/2020

 


Các hoạt động đã diễn ra


12/2019

  • 04-08/12/2019 Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
  • 2-7/12/2019, 2019School “INVERSE PROBLEMS”
  • 9/12/2019 Workshop Quốc tế về Hình học và Tổ hợp
  • 26/12/2019 Hội thảo "Khía cạnh tất định và ngẫu nhiên của hệ động lực"

11/2019

10/2019

9/2019

7-8/2019

5-6/2019

3/2019

2/2019

18/02-01/3/2019: SEAMS School on Optimization and Algorithms in Dynamic Environments

12/2018

11/2018

10/2018

09/2018

08/2018

7/2018

6/2018

  • 15/6-17/6/2018: Công đoàn Viện Toán học tổ chức du lịch Cô Tô.
  • 25/6- 29/6/2018: Hội thảo "Arithmetic and geometry of local and global fields", https://viasm2018.sciencesconf.org/

5/2018

 

4/2018

 

3/2018

2/2018

 

1/2018

12/2017

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới