Lịch hoạt động chung

I. Các hoạt động sẽ diễn ra

II. Các hoạt động đã diễn ra


 

3/2018

2/2019

18/02-01/3/2019: SEAMS School on Optimization and Algorithms in Dynamic Environments


Các hoạt động đã diễn ra

 12/2018

11/2018

10/2018

09/2018

08/2018

7/2018

6/2018

  • 15/6-17/6/2018: Công đoàn Viện Toán học tổ chức du lịch Cô Tô.
  • 25/6- 29/6/2018: Hội thảo "Arithmetic and geometry of local and global fields", https://viasm2018.sciencesconf.org/

5/2018

 

4/2018

 

3/2018

2/2018

 

1/2018

12/2017

LAST_UPDATED2
18/04/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 17
27/05/19, Hội nghị, hội thảo:
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry
02/06/19, Hội nghị, hội thảo:
Workshop "Tôpô và Hình học"
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019

Công bố khoa học mới