HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Depth functions of powers of ideals
Người báo cáo: Ngô Việt Trung

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 8/2/2017
Địa điểm: Phòng số , nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: It is well-known that the depth function of the powers of a homogeneous ideal is always convergent. In general, this function tends to be a non-increasing function. It was a surprise when Herzog and Hibi showed that any non-decreasing non-negative convergent numerical function is the depth function of the powers of a monomial ideal. They raised the conjecture that this is true for any non-negative convergent numerical function. This talk will present an affirmative solution to this conjecture by N.D. Hop, H.H. Tai, N.V. Trung and T.N. Trung.

Trở lại

Công bố khoa học mới