HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Prudential group schemes
Người báo cáo: GS. Phùng Hồ Hải

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 1/3/2017
Địa điểm: Phòng số 6, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: We present the notion of prudential group schemes over a complete DVR of equal characteristic and discuss the motivation and examples.

Trở lại