HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

20 Tháng 2 2017 - 26 Tháng 2 2017

Hội nghị, hội thảo
Topology of Singularity
Hanoi, February 20-22, 2017

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, February 20-24, 2017

Hội nghị, hội thảo
Topology of Singularity
Hanoi, February 20-22, 2017

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, February 20-24, 2017

Xêmina Phương trình vi phân
Profile decomposition method
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Hội nghị, hội thảo
Topology of Singularity
Hanoi, February 20-22, 2017

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, February 20-24, 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
An introduction to COCO: A platform for Comparing Continuous Optimizers in a Black-Box Setting
Người báo cáo: Nguyễn Đức Mạnh

Xêmina Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
REGULARITY OF WEAK SOLUTION FOR THE NAVIER - STOKES EQUATIONS VIA ENERGY CRITERIA
Người báo cáo: Vũ Thị Thùy Dương

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, February 20-24, 2017

Xêmina Hình học và Tô-pô
The coincidence Lefschetz Theorem
Người báo cáo: Jean Paul BRASSELET (Institut de Mathématiques de Luminy)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On cycles of maximum length in bipartite digraphs
Speake: Ngo Dac Tan

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, February 20-24, 2017

20 Tháng 2 2017 - 26 Tháng 2 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới