Phòng Giải tích toán học

Phòng Giải tích toán học

 


 

picture gt000Giới thiệu

        Phòng Giải tích toán học được thành lập năm 1998, tập trung các cán bộ của Viện đang nghiên cứu những hướng khác nhau của giải tích toán học. Giải tích toán học là lĩnh vực rất rộng, nên các nghiên cứu được tiến hành tại Phòng cũng hết sức đa dạng. Một số cán bộ của Phòng đang là những chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước và là hạt nhân của nhiều nhóm nghiên cứu bao gồm các cán bộ ở một số trường đại học và cơ sở nghiên cứu khác. Nhiều cán bộ tham gia giảng dạy Giải tích cũng như các môn học khác ở  các trường đại học và đã và đang  hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ , nhiều học viên cao học làm luận văn thạc sĩ.


Danh sách cán bộ và nghiên cứu sinh

Danh sách cán bộ:

  1. PGS. TS. Đỗ Hoàng Sơn (Trưởng phòng)
  2. GS. TSKH. Nguyễn Minh Trí 
  3. GS. TSKH. Phạm Hoàng Hiệp
  4. TS. Đỗ Thái Dương
  5. TS. Nguyễn Quỳnh Nga
  6. TS. Hồ Minh Toàn


Danh sách nghiên cứu sinh:

 


Hoạt động khoa học

Lịch Xê Mi na

Nhóm nghiên cứu
               Semina Hình học Giải tích

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới