HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Singularities in arbitrary characteristic
Người báo cáo: TS. Nguyễn Hồng Đức


Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 18/1/2017

Địa điểm: Phòng số 6, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: We first study invariants of hypersurface singularities in arbitrary characteristic, such as Milnor number, Tjurina number and moduli. We discuss also the problem of classification of hypersurface singularities.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới