HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Singularities in arbitrary characteristic
Người báo cáo: TS. Nguyễn Hồng Đức


Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 18/1/2017

Địa điểm: Phòng số 6, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: We first study invariants of hypersurface singularities in arbitrary characteristic, such as Milnor number, Tjurina number and moduli. We discuss also the problem of classification of hypersurface singularities.

Trở lại