HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Incremental convex hull as an orientation to solving the shortest path problem
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền
Thời gian: 14h, Thứ tư, ngày 8/2/2017
Địa điểm: Phòng 4 Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Chúng tôi trình bày lại phương pháp bao lồi tăng dần áp dụng giải bài toán đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trong một đa giác đơn dựa trên bài báo của An và Hoài " Incremental convex hull as an orientation to solving the shortest path problem, Internaltional Journal of Information and Electronics Engineering, V. 2 (5), 2012".

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới