HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

An introduction to COCO: A platform for Comparing Continuous Optimizers in a Black-Box Setting
Người báo cáo: Nguyễn Đức Mạnh

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 22/2/2017
Địa điểm: Phòng số 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Xin mời xem ở đây

Trở lại

Công bố khoa học mới