HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 08 Tháng 3 2017
Thứ tư 08 Tháng 3 2017
  

Xêmina Trung tâm đào tạo
Tính chất địa phương của các hàm chỉnh hình
Người báo cáo: Nguyễn Việt Phương

08:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method of orienting curves
Người báo cáo: Hoàng Xuân Phú

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Gabriel-Roiter Measure and Some Applications
Người báo cáo: GS. Nguyen Viet Dung, Ohio University, USA

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới