HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Phân phối của biến ngẫu nhiên giá trị lớn nhất và giá trị đồng thời cho quá trình ngẫu nhiên 1 chiều
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Thời gian: 14h, Thứ 4, ngày 15/2/2017
Địa điểm: Phòng số 6, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày phương pháp tổng đôi của Piterbarg trong trường hợp quá trình dừng tổng quát và hằng số Pickands, sau đó trình bày về công thức Kac-Rice và áp dụng cho quá trình có quỹ đạo trơn và tính chính xác giá trị của hằng số Pickands cho trường hợp này

Trở lại

Công bố khoa học mới