Hội đồng khoa học

 hao1

GS. TSKH. Đinh Nho Hào
Chủ tịch

 

 

Email: hao AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 306

2018 PHHiep1

GS. TSKH Phạm Hoàng Hiệp
Phó chủ tịch

Email: phhiep AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 38361121 Ext. 615

haduong1

PGS. TSKH Phan Thị Hà Dương
Thư ký

Email: phanhaduong AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 207

tthan1

PGS. TSKH Tạ Thị Hoài An

Email: tthan AT math.ac.vn

Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 303

 ndcong1

GS. TSKH. Nguyễn Đình Công

Email: ndcong AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 515

cuongdt

PGS. TS. Đoàn Trung Cường

Email: dtcuong AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 203

 ntcuong1

GS. TSKH. Nguyễn Tự Cường

Email: ntcuong AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 4 38361121 Ext. 410

 

 phhai1

GS. TSKH. Phùng Hồ Hải

 

 

 

Email: phung AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 204

 lthoa1

GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa

Email: lthoa AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 38361121 Ext. 412

vtkhoi1


PGS. TS Vũ Thế Khôi

Email: vtkhoi AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 103

phat1

GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát 

Email: vnphat AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 38361121 Ext. 504

 hxphu1

GS. TSKH. Hoàng Xuân Phú

Email: hxphu AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 38361121 Ext. 516

Son DT


PGS. TSKH Đoàn Thái Sơn

Email: dtson AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 112

 nkson1

GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn

Email: nkson AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474

nqthang2

GS. TS. Nguyễn Quốc Thắng

Email: nqthang AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 38361121 Ext. 404

 nvtrung1

GS. TSKH. Ngô Việt Trung

Email: nvtrung AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 38361121 Ext. 416

nmtri1

GS. TSKH. Nguyễn Minh Trí

 
Email: triminh AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 38361121 Ext. 510

 ndyen1 GS. TSKH. Nguyễn Đông Yên

Email: ndyen AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 38361121 Ext. 514

 


 

 

 

Chủ tịch Hội đồng khoa học các nhiệm kỳ trước:

    GS. Hoàng Tụy (1980-1988)

    GS. TSKH. Phạm Hữu Sách (1989-1992)

    GS. TSKH. Đỗ Long Vân (1993-1999)

    GS. TSKH. Hà Huy Khoái (2000-2001)

    GS. TSKH. Ngô Việt Trung (2001-2007)

    GS. TSKH. Hoàng Xuân Phú (2007-2012)

   GS. TSKH Vũ Ngọc Phát (2012 - 2017)

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới