Phòng Giải tích số và Tính toán Khoa học

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học

 
picture gtsttkh Giới thiệu


Phòng Giải tích số và Tính toán khoa học có nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu các lĩnh vực của Giải tích số và Tính toán khoa học. Đồng thời, các thành viên của phòng tiếp tục nghiên cứu và phát triển các đề tài khoa học đã được quan tâm nghiên cứu từ trước khi thành lập phòng.

Trong những năm qua, phòng đã tiến hành đều đặn Seminar “Giải tích số và Tính toán khoa học”. Cán bộ của phòng đã có những công trình nghiên cứu về Giải tích số, Tính toán khoa học, và một vài lĩnh vực có liên quan được đăng trên các tạp chí quốc tế.

Song song với nghiên cứu và giảng dạy Giải tích số và Tính toán khoa học, các cán bộ trong phòng vẫn tiếp tục phát triển các hướng nghiên cứu truyền thống (giải tích ứng dụng, tối ưu hóa, bất đẳng thức biến phân, lý thuyết điều khiển,...) và đạt được những kết quả nghiên cứu tốt.Danh sách cán bộ và nghiên cứu sinh

Danh sách cán bộ:

  1. TS. Lê Xuân Thanh (Phó trưởng phòng phụ trách phòng)
  2. GS. TSKH. Hoàng Xuân Phú
  3. GS. TSKH. Nguyễn Đông Yên
  4. TS. Phong Thị Thu Huyền
  5. TS. Vũ Thị Hướng
  6. TS. Nguyễn Năng Thiều
  7. CN. Đỗ Thị Thùy

Danh sách nghiên cứu sinh

  1. Nguyễn Thị Lê


Hoạt động khoa học

Lịch Xê mi na

Xê mi na nhóm nghiên cứu:         

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới