Phòng Giải tích số và Tính toán Khoa học

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học

 
picture gtsttkh Giới thiệu


Phòng Giải tích số và Tính toán khoa học có nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu các lĩnh vực của Giải tích số và Tính toán khoa học. Đồng thời, các thành viên của phòng tiếp tục nghiên cứu và phát triển các đề tài khoa học đã được quan tâm nghiên cứu từ trước khi thành lập phòng.

Trong những năm qua, phòng đã tiến hành đều đặn Seminar “Giải tích số và Tính toán khoa học”. Cán bộ của phòng đã có những công trình nghiên cứu về Giải tích số, Tính toán khoa học, và một vài lĩnh vực có liên quan được đăng trên các tạp chí quốc tế.

Song song với nghiên cứu và giảng dạy Giải tích số và Tính toán khoa học, các cán bộ trong phòng vẫn tiếp tục phát triển các hướng nghiên cứu truyền thống (giải tích ứng dụng, tối ưu hóa, bất đẳng thức biến phân, lý thuyết điều khiển,...) và đạt được những kết quả nghiên cứu tốt.Danh sách cán bộ và nghiên cứu sinh

Danh sách cán bộ:

 1. PGS. TS. Phan Thành An (Trưởng phòng)
 2. GS. TSKH. Hoàng Xuân Phú
 3. GS. TSKH. Nguyễn Đông Yên
 4. PGS. TS. Tạ Duy Phượng
 5. TS. Nguyễn Quỳnh Nga
 6. TS. Lê Xuân Thanh
 7. ThS. Phong Thị Thu HuyềnDanh sách nghiên cứu sinh

 

 1. Nguyễn Thái An
 2. Dương Thị Kim Huyền
 3. Phong Thị Thu Huyền
 4. Vũ Thị Hướng
 5. Nguyễn Ngọc Luân
 6. Nguyễn Thị Vinh

 Hoạt động khoa học

Lịch Xê mi na

Xê mi na nhóm nghiên cứu:

         

LAST_UPDATED2
09/05/18, Hội nghị, hội thảo:
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
17/05/18, Hội nghị, hội thảo:
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
25/06/18, Hội nghị, hội thảo:
Arithmetic and geometry of local and global fields
14/08/18, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9
10/09/18, Hội nghị, hội thảo:
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
15/09/18, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Pháp-Nhật-Việt lần thứ 6 về Lý thuyết kỳ dị
23/10/18, Hội nghị, hội thảo:
ALGEBRAIC GEOMETRY IN EAST ASIA

Công bố khoa học mới