Phòng Hình học và tô-pô

Phòng Hình học và Tô pô

 phongHHTP0000

Giới thiệu


Các hướng nghiên cứu cơ bản của phòng
  1. Phân thớ Milnor toàn cục, Tôpô và Hình học của ánh xạ đa thức. Định lý Dương và ứng dụng trong tối ưu đa thức. Tính chất hệ động lực của ánh xạ đa thức. Hình học giải tích thực.
  2. Hình học và tôpô của các sắp xếp siêu phẳng, nhóm cơ bản và kiểu đồng luân của phần bù siêu phẳng.
  3. Bất biến kiểu Chern-Simons của đa tạp 3 chiều. Không gian biểu diễn và đa tạp đặc trưng của nhóm cơ bản.


Danh sách cán bộ và nghiên cứu sinh

Danh sách cán bộ

  1. PGS. TS. Nguyễn Tất Thắng (Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng)
  2. TS Mai Ngọc Hoàng Anh
  3. PGS TS. Vũ Thế Khôi
  4. TS. Đoàn Nhật Minh
  5. TS. Đinh Sỹ Tiệp

Danh sách nghiên cứu sinh

Hoạt động khoa học

Lịch Xê mi na
Nhóm nghiên cứu
LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới