Danh sách nghiên cứu sinh hiện nay

STT Họ và tên Chuyên nghành
Cán bộ hướng dẫn

Năm bắt
đầu

Năm kết
thúc
1 Nguyễn Lương Thái Bình Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS TSKH Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Chu Gia Vượng (hướng dẫn phụ)
 6/2013  6/2018
2 Phạm Hồng   Nam Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
TS Đoàn Trung Cường (hướng dẫn chính).
GS Lê Thị Thanh Nhàn (hướng dẫn phụ
 11/2013  11/2017
3 Hoàng Phi Dũng Hình học Tô pô
9 46 01 05
PGS Hà Huy Vui  12/2014  12/2019
4 Kiều Hữu Dũng Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS Nguyễn Minh Chương  12/2014  12/2019
5 Nguyễn Thị Hồng Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Khoa Sơn  12/2014  12/2017
6 Võ Thị Trúc Giang Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS Hồ Đăng Phúc 12/2015 12/2020
7 Phạm Thanh Tâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính).
GS Joao Dos Santos (hướng dẫn phụ)
 12/2015  12/2018
8 Nguyễn Việt  Phương Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
PGS. Tạ Thị Hoài An  01/2016  01/2021
9 Phan Thanh Hồng Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
TS Lưu Hoàng Đức  7/2016  7/2021
10 Vũ Thị Hướng Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Đông Yên 7/2016 7/2019
11 Trần Thị Gia   Lâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Ngô Việt Trung (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Trọng Hòa (hướng dẫn phụ)
11/2016 11/2021
12 Nguyễn Thanh Nga Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS. Hồ Đăng Phúc  11/2016 11/2021
13 Lê Viết Cường Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
PGS. Đoàn Thái Sơn  11/2016  11/2021
14 Lê Thị Thu  Giang Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS. Đinh Nho Hào

 4/2017  4/2022
15 Phong Thị Thu Huyền Toán ứng dụng
9 46 01 12
PGS Phan Thành An 01/2016 01/2019
16 Nguyễn Huyền  Mười Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS. Vũ Ngọc Phát  01/2016  01/2019
17 Đỗ Thái Dương Toán Giải tích GS Phạm Hoàng Hiệp (hướng dẫn chính).
GS Đinh Tiến Cường, Đại học Quốc gia Singapo, (hướng dẫn phụ)
4/2017 4/2020
18 Trương Thị Hiền

Đại số và Lý thuyết số

9 46 01 04

TS Trần Nam Trung 5/2018 5/2022
19 Ngô Tấn Phúc

Đại số và Lý thuyết số

9 46 01 04
TS Trần Giang Nam 11/2018 11/2022
20 Nguyễn Thị Trà

Đại số và Lý thuyết số

9 46 01 04
TS Nguyễn Duy Tân 11/2018 11/2022
21 Nguyễn Thị Lê

Toán ứng dụng
9 46 01 12

PGS. Phan Thành An 11/2018 11/2022
22 Phạm Thị Hương

Toán ứng dụng

GS. Vũ Ngọc Phát 2020    2024
23 Hoàng Ngọc Yến

Đại số và Lý thuyết số

PGS. Hoàng Lê Trường 2020  2024

 

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới