HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 6 2020

Xêmina Phương trình vi phân
Liouville type theorems for stable solutions to the fractional Gelfand equation
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Xêmina Hình học giải tích
Giới thiệu C*-đại số IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Xêmina Hình học tính toán
Điểm bán cô lập của tập các điểm trong mặt phẳng (tiếp)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Cubic points on quartic curves
Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Thọ (ĐH Bách Khoa)

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Một số mô hình lan truyền bệnh dịch trên đồ thị
Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
How signatures affect expected return and volatility: a rough model under transaction cost
Báo cáo viên: Lưu Hoàng Đức

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ trơn
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina Hình học đại số
Thác triển giải tích
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Về một định nghĩa tổng quát của đạo hàm phân thứ Caputo II.
Báo cáo viên: La Văn Thịnh ( Học viện Tài chính)

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Finite-time stabilization of stochastic systems with time-delay
Báo cáo viên: Dr. T Saravanakumar

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft type recognition based on convex hulls and the support vector machine
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

Xêmina Hình học giải tích
C*-đại số các toán tử liên tục trên không gian Hilbert
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Classification of Lipschitz simple function germs
Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Việt Nhân (ĐH Đà Lạt và BCAM)

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Một số mô hình lan truyền bệnh dịch trên đồ thị (phần 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Central and Non-central limit theorems for functionals of stationary Gaussian fields
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ Etale
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học đại số
Dạng vi phân
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng

Bài giảng đại chúng
Đa dạng di truyền và nguồn gốc người Việt Nam
Người trình bày: GS.TS. Nông Văn Hải (Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Xêmina Hình học giải tích
Jordan decomposition of singular differential operators.
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
State feedback observer-based control design for linear descriptor systems with multiple time-varying delays
Báo cáo viên: Nguyễn Huyền Mười

Xêmina Hình học tính toán
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Equivariant motivic integration for formal schemes II
Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Đức (BCAM và ĐH Thăng Long)

Xêmina Giải tích
Viscosity subsolution and Gamma-subharmonic function.
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Connection problems and size of graphs
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Variational formulation for degenerate and nonlocal PDEs
Speaker: Asst. Prof. Dương Mạnh Hồng (Birmingham )

Xêmina Hình học đại số
Integration of Differential Forms
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina Hình học đại số
Kahler Differentials
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Phương trình vi phân với đạo hàm phân thứ Caputo tổng quát
Báo cáo viên: La Văn Thịnh

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Nguyên Lý cực đại Pontryagin cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Hình học giải tích
Jordan decomposition of singular differential operators (cont.)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học tính toán
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm (cont.)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Simple Lie algebras arising from Steinberg algebras
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (Final part)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Conflict-free vertex connection number at most 3 and size of graphs
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà nội và postdoc Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Perfect simulation of Hawkes processes based on unconditional Kalikow (convex) decomposition
Báo cáo viên: Phí Tiến Cường (Nice-France)

Xêmina Hình học đại số
Lý thuyết bó
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (Ecole normale supérieure)

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ I.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Robust finite-time stability of linear singular large-scale systems with state delays in interconnection
Báo cáo viên: Phạm Thị Hương

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Điều kiện bậc hai cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Hình học tính toán
Constrained shortest paths on polyhedral surfaces and terrains
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Hình học giải tích
The Gelfand–Naimark Representation I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Tháng 6 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới