HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 14h, Thứ 3 ngày 16/6/2020

Tóm tắt: Trình bày lại bài toán tìm giới hạn đạt được trong một đa giác đơn của cánh tay robot được đưa ra bởi Peshkin and Sanderson trong tạp chí "IEEE IEEE Transactions on Robotics and Automation 2:1 (1986)"

Tài liệu tham khảo:
M.A. Peshkin & A.C. Sanderson, Reachable grasps on a polygon: the convex rope algorithm, IEEE Transactions on Robotics and Automation 2:1 (1986)

Online via google meet: https://meet.google.com/fgc-ahcu-sio
Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#

(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027
hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet)

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới