HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Nguyên Lý cực đại Pontryagin cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h20, Thứ 3 ngày 23/6/2020

Địa điểm: P.612, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Trong buổi seminra này, chúng tôi trình bày chứng minh chi tiết nguyên lý cực đại Pontryagin (điều kiện cần cực trị bậc một) cho một số bài toán ĐKTƯ được cho bởi các phương trình vi phân thường.

Trở lại

Công bố khoa học mới