HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Central and Non-central limit theorems for functionals of stationary Gaussian fields
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 11 tháng 6 năm 2020
Hình thức: Online qua Google meet meet.google.com/odg-dijq-dhs

Tóm tắt: In this talk, we will give a brief survey on Central and Non-central limit theorems for functionals of stationary Gaussian fields. We recall Breuer-Major theorem for CLT and some recent results on the rate of convergence by Stein method. For non-central limits, we present Hermite and Rosenblatt distribution, their properties and also the rate of convergence.

Trở lại

Công bố khoa học mới