HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Jordan decomposition of singular differential operators (cont.)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Thời gian: 14h, thứ Ba, 23/06/2020

Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Let k be a field of characteristic zero, K=k((x)), and a vector K-space V. A differential operator on V is a K-linear map D: V longrightarrow V satisfying Leibniz's rule. In this talk, I will present a result of Levelt on the Jordan decomposition for a class of singular differential operators over K.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới