HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Thời gian: 9:00, thứ năm, ngày 18/6/2020

Địa điểm: Phòng 511, tầng 5 nhà A6

Tóm tắt: The freeness of Coxeter arrangements and complex reflection arrangements are investigated. The Saito's criterion and exponents of reflection groups and reflection arrangement will also be considered.

Trở lại