HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Integration of Differential Forms
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Thời gian: 17h30, Thứ 5, ngày 18/6/2020

Hình thức: Online https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Tóm tắt: In this talk I will first define the notion of the integration of differential 1-forms on a Riemann surface, and represent its application in the primitive of 1-forms, I then define the notion of the integration of 2-forms and give the proof of Residue Theorem for compact Riemann surfaces.

Toàn văn báo cáo xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới