HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Freeness of reflection arrangements (Final part)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Thời gian: 9:00, thứ năm, ngày 25/6/2020

Địa điểm: Phòng 511, tầng 5 nhà A6

Tóm tắt: We finish the proof that a reflection arrangement is always free with preparation from previous seminars.

Trở lại

Công bố khoa học mới