HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Viscosity subsolution and Gamma-subharmonic function.
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Thời gian: 9h30, Thứ Tư, ngày 17/6/2020

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: In this talk, we show the relation between Gamma-subharmonic functions and viscosity subsolutions to a complex Hessian type equation, where Gamma is an admissible cone in R^n.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới