HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 23 Tháng 6 2020
Thứ ba 23 Tháng 6 2020
09:30 

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Nguyên Lý cực đại Pontryagin cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Jordan decomposition of singular differential operators (cont.)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm (cont.)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới