HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Thời gian: 9:00, thứ năm, ngày 11/6/2020

Địa điểm: Phòng 511, tầng 5 nhà A6

Tóm tắt: The freeness of Coxeter arrangements and complex reflection arrangements are investigated. The Saito's criterion and exponents of reflection groups and reflection arrangement will also be considered.

Trở lại

Công bố khoa học mới