HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Phương trình vi phân với đạo hàm phân thứ Caputo tổng quát
Báo cáo viên: La Văn Thịnh

Thời gian: 9h-11h, Thứ 6 ngày 19/06/2020

Địa điểm: Phòng 302 A5, Viện Toán học

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới