HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 1 2015

Xêmina Phương trình vi phân
Introduction to the Calderon's inverse problem (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Xêmina Hình học giải tích
Three basic facts on semi-algebraic sets
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một mô hình dữ liệu địa chất không gian, thời gian và phương pháp nội suy hình thái
Người báo cáo: Lê Hải Hà

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về JavaView (tiếp tục)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Xêmina Xác suất và thống kê
Sơ lược về giải tích ngẫu nhiên phân thứ
Người báo cáo: Trần Hùng Thao

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Singular integrals in several variables over a local field
Người báo cáo: Kieu Huu Dung

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Chuẩn hợp nhất trong logic mờ
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Phương trình vi phân
Maz'ya-Kozlov-Fomin's iterative method for solving ill-posed Cauchy problems
Người báo cáo: Dinh Nho Hao

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một số định lý điểm bất động trên không gian metric riêng và ứng dụng
Người báo cáo: Kiều Phương Chi

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Định lý cơ bản thứ hai cho ánh xạ phân hình và họ các siêu mặt
Người báo cáo: Si Duc Quang

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Some New Weighted Hardy’s Inequalities, I
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử gộp trong tập mờ
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Xêmina Trung tâm đào tạo
Solution of equations by iteration
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

Xêmina Phương trình vi phân
Maz'ya-Kozlov-Fomin's iterative method for solving ill-posed Cauchy (cont.)
Người báo cáo: Đinh Nho Hào

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về Hệ số Hilbert và môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy
Người báo cáo: Nguyễn Tuấn Long

Xêmina Hình học tính toán
Tìm đường đi ngắn nhất tránh beta-phức trong mặt phẳng (tiếp)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina Xác suất và thống kê
The contact process on random graphs
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Maximal singular integral transforms on local fields
Người báo cáo: Kiều Hữu Dũng

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Vài topo trong tập mờ bức tranh
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Thảo

Xêmina Trung tâm đào tạo
Solution of systems of linear equations
Người báo cáo: Nguyễn Huyền Mười

Xêmina Phương trình vi phân
Pointwise multiplication in Sobolev spaces
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Một số mối liên hệ giữa iđêan đơn thức và đồ thị
Người báo cáo: Đỗ Trọng Hoàng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Thuật toán Weiszfeld và một vài bài toán tối ưu hình học
Người báo cáo: Nguyễn Đăng Sơn

Xêmina Xác suất và thống kê
Giải tích ngẫu nhiên phân thứ (Phần II)
Người báo cáo: Trần Hùng Thao

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Some New Weighted Hardy’s Inequalities, II
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Xêmina Giải tích
On the injectivity of a real kellerian mapping and Jacobian conjecture
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Tháng 1 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày