HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Solution of systems of linear equations
Người báo cáo: Nguyễn Huyền Mười

Thời gian: 17h00, Thứ 2, ngày 26/1/2015

Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt:

  • Gauss elimination
  • LU factorisation
  • Pivoting
  • Solution of systems of equations
  • Computational work
  • Norms and condition numbers

Trở lại