HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 19 Tháng 1 2015
Thứ hai 19 Tháng 1 2015
  

Xêmina Trung tâm đào tạo
Solution of equations by iteration
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

08:00 

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

14:00 

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử gộp trong tập mờ
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới