HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

 

VIETNAM-KOREA JOINT MEETING ON ALGEBRA

Halong bay, January 19-21, 2015

 

Organized by IMH-VAST and VIASM

 

PROGRAM

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới