HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

 

VIETNAM-KOREA JOINT MEETING ON ALGEBRA

Halong bay, January 19-21, 2015

 

Organized by IMH-VAST and VIASM

 

PROGRAM

Trở lại