HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 1 2022

Xêmina Hình học giải tích
Pieri rules in Schubert Calculus
Người báo cáo: Trần Hà Sơn

Xêmina Hình học giải tích
Murnaghan-Nakayama rules in Schubert Calculus
Người báo cáo: Đỗ Lê Hải Thụy (THPT chuyên Bảo Lộc)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Newton polytopes and some symmetric polynomials
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Giao (Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Motivic and topological multiple zeta functions and Euler-type reflexion formulas
Speaker: Lê Quý Thường (VNU University of Science in Hanoi)

Xêmina Hình học giải tích
Quantum Schubert Calculus
Người báo cáo: Đặng Tuấn Hiệp (ĐH Đà Lạt)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Multiple Shooting Approach for Finding Approximate Shortest Paths for Autonomous Robots in Uncertain Environments in 2D
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê (Học viện An ninh nhân dân)

Xêmina Hình học đại số
Convergent isocrystals: Basic notions of rigid analytic geometry
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
A generalized Join theorem for real analytic singularities
Speaker: Kazumasa Inaba (Iwate University)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Kì vọng điều kiện
Người báo cáo: Phó Nhật An (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Rough path theory and Sewing lemma
Người báo cáo: Đỗ Minh Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Exponential sums modulo p^m for deligne polynomials
Speaker: Kien Huu Nguyen (KU Leuven, Belgium)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Smooth approximation in polynomially bounded o-minimal structures
Speaker: Xuan Viet Nhan Nguyen (BCAM, Spain)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Sections of a conic bundle and motivic fibered zeta function
Speaker: Đào Văn Thịnh (BICMR -- Beijing)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Multiple Shooting Approach for Finding Approximate Shortest Paths for Autonomous Robots in Uncertain Environments in 2D
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê (Học viện An ninh nhân dân)

Xêmina Hình học đại số
Convergent isocrystals: Definitions and basic properties
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Multiple Addition Theorem
Người báo cáo: Tan Nhat Tran (Bochum, Germany)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Quá trình ngẫu nhiên rời rạc: Lọc và thời điểm dừng
Người báo cáo: Ngô Thị Huế (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Tháng 1 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới