HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 04 Tháng 1 2022
Thứ ba 04 Tháng 1 2022
14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Pieri rules in Schubert Calculus
Người báo cáo: Trần Hà Sơn

14:45 

Xêmina Hình học giải tích
Murnaghan-Nakayama rules in Schubert Calculus
Người báo cáo: Đỗ Lê Hải Thụy (THPT chuyên Bảo Lộc)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới