HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Quá trình ngẫu nhiên rời rạc: Lọc và thời điểm dừng
Người báo cáo: Ngô Thị Huế (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Thời gian: 8h - 9h30, ngày 21/01/2022

Link zoom: https://zoom.us/j/9429621394

Pass: 12345

Thông tin chi tiết xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới