HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

17 Tháng 1 2022 - 23 Tháng 1 2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Sections of a conic bundle and motivic fibered zeta function
Speaker: Đào Văn Thịnh (BICMR -- Beijing)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Multiple Shooting Approach for Finding Approximate Shortest Paths for Autonomous Robots in Uncertain Environments in 2D
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê (Học viện An ninh nhân dân)

Xêmina Hình học đại số
Convergent isocrystals: Definitions and basic properties
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Multiple Addition Theorem
Người báo cáo: Tan Nhat Tran (Bochum, Germany)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Quá trình ngẫu nhiên rời rạc: Lọc và thời điểm dừng
Người báo cáo: Ngô Thị Huế (Đại học Sư phạm Hà Nội)

17 Tháng 1 2022 - 23 Tháng 1 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới