HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Convergent isocrystals: Definitions and basic properties
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng (Viện Toán học)

Thời gian: 15:00, thứ tư, 19/01/2021

Tóm tắt: This talk is based on the paper of Ogus (1984), which is a detailed description of convergent isocrystals without using too much knowledge of rigid geometry.

Hình thức: Online qua google meet, https://meet.google.com/yep-kbzk-eao?pli=1&authuser=1

Trở lại

Công bố khoa học mới