HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 14 Tháng 1 2022
Thứ sáu 14 Tháng 1 2022
08:00 

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Kì vọng điều kiện
Người báo cáo: Phó Nhật An (Đại học Sư phạm Hà Nội)

09:00 

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Rough path theory and Sewing lemma
Người báo cáo: Đỗ Minh Thắng (Viện Toán học)

14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Exponential sums modulo p^m for deligne polynomials
Speaker: Kien Huu Nguyen (KU Leuven, Belgium)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Smooth approximation in polynomially bounded o-minimal structures
Speaker: Xuan Viet Nhan Nguyen (BCAM, Spain)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới