HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 11 2019

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment III
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Phòng Phương trình vi phân
Hà Nội, 16/11/2019

Xêmina Giải tích
Variations of invariants metrics on domains in C^n, II.
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Diệu

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Lịch cổ VIệt Nam
Báo cáo viên: PGS Lê Thành Lân

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về bao α - lõm ( α -Concave hulls), một mở rộng của bao lồi trong mặt phẳng
Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Hiếu

Xêmina Hình học tính toán
Về bài toán tìm đường đi ngắn nhất có ràng buộc trong 3D
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Exponential stability of positive neural networks in bidirectional associative models with delays
Báo cáo viên: Lê Đào Hải An

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Fundamental gerbes and their representations
Báo cáo viên: Lei Zhang (Chinese Uni. Hong Kong)

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A multi-area SIR model
Báo cáo viên: Đặng Hữu Tú

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Bài giảng viện
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
Báo cáo viên: Jérôme Poineau (Université de Caen)

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment chặt cụt I
Báo cáo cáo viên: Dư Thị Thu Trang

Xêmina Phương trình vi phân
Determination of the fractional order in quasilinear subdiffusion equations
Báo cáo viên: Sergei Pereverzev (RICAM, Austria)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phương trình vi phân đại số
Báo cáo viên: Mikhail Bulatov

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Second main theorems for meromorphic mappings on parabolic manifolds intersecting moving hypersurfaces with good truncation
Báo cáo viên: Gerd Dethloff, University of Brest (France)

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay (tiếp)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with time-varying delays
Báo cáo viên: Mai Viết Thuận

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Xây dựng mô hình quản lý tối ưu các xe thu gom rác tại thành phố Hà Nội
Báo cáo viên: Lê Hà Đức

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Chuyến đi đầu tiên về Việt Nam
Báo cáo viên: GS Lê Dũng Tráng

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment chặt cụt II
Báo cáo cáo viên: Dư Thị Thu Trang

Tháng 11 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày