HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay (tiếp)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Thời gian: 11h, Thứ 4, 27/11/2019
Địa điểm: Phòng 212 Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Trình bày lại một thuật toán song song để xây dựng lưới tam giac Delaunay sử dụng chiến lược chia để trị.

Tài liệu tham khảo:

  1. An,P.T., Trang, L.H.: A parallel algorithm based on convexity for the computing of Delaunay tessellation. Numer Algor. 59, 347-357 (2012).
  2. JaJa, J.: Introduction to Parrallel Algorithms. Addison-Wesley, Reading (1992).

Trở lại