HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hội thảo Phòng Phương trình vi phân
Hà Nội, 16/11/2019

Thời gian: 9h, Thứ 7, ngày 16/11/2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Chương trình Hội thảo, xem tại đây

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới