HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Boundedness of maximal operators and singular integrals on the weighted Lorentz and Morrey spaces
Báo cáo viên: Kiều Hữu Dũng

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 12 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Phòng 302, Ngà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we recall maximal operators, maximal singular integrals and sublinear operators. Next, we first give some new characterizations of Muckenhoupt type weights through establishing the boundedness of maximal operators on the weighted Lorentz and Morrey spaces. Finally, we present some results about the boundedness of maximal singular integrals and sublinear operators on the weighted Morrey spaces.

Trở lại

Công bố khoa học mới