HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán Moment IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 14h thứ Sáu 8/11/2019
Địa điểm: Phòng 605 nhà A6, Viện Toán học

Trở lại