HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán Moment chặt cụt I
Báo cáo cáo viên: Dư Thị Thu Trang

Thời gian: 14, Thứ 6 ngày 22 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Phòng 606 nhà A6

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ trình bày tổng quan bài toán Moment chặt cụt.

Tài liệu tham khảo: The Moment Problem, của tác giả Konrad Schmudgen.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới