HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 4 2017

Xêmina Giải tích
Singular Kahler-Einstein metrics on compact Kahler manifolds
Người báo cáo: Prof. Ahmed Zeriahi (Institut de Mathématiques de Toulouse-Université Paul Sabatier)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the stability for fractional differential equations
Người báo cáo: Hoàng Thế Tuấn

Xêmina Phương trình vi phân
Uniqueness of viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations in Banach spaces
Người báo cáo: Phan Trọng Tiến

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Ánh xạ nghiệm của bất đẳng thức biến phân đa thức có tham số
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Random walks and combinatorial representation theory
Người báo cáo: Giáo sư M. Peigné (LMPT, University Fr. Rabelais Tours & VIASM)

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest gentle paths on a land surface (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Xác suất và thống kê
Mô hình Ising trên lưới nguyên hai chiều
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Xêmina Trung tâm đào tạo
Tính toán thặng dư
Người báo cáo: Trần Hồng Hạnh

Xêmina Giải tích
Extension theorems for holomorphic functions on subvarieties
Người báo cáo: Prof. Shin-ichi Matsumura (Mathematical Institute-Tohoku University, Japan)

Xêmina Phương trình vi phân
Một số hướng nghiên cứu về phương trình đạo hàm riêng
Các báo cáo viên: Hà Tiến Ngoạn, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Anh Tú và Đinh Nho Hào

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Ánh xạ nghiệm của bất đẳng thức biến phân đa thức có tham số
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the structure of local rings which are quotient of Cohen-Macaulay rings
Người báo cáo: GS. Nguyễn Tự Cường

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Descending Path on Convex Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Nhật Anh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Right-justified characterization for generating regular pattern permutations
Speaker: Do Phan Thuan and Tran Thi Thu Huong

Xêmina Giải tích
Energy of quasiconformal maps in the plane
Người báo cáo: Prof. Hervé Gaussier (Institut Fourier, France)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Stochastic gradient methods for large-scale machine learning
Người báo cáo: Lê Hải Yến

Xêmina Hình học đại số
Về giá trị đặc biệt của hàm số L trên trường hàm
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Đại học Caen Normandie)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Giới thiệu về bất biến Alexander và ứng dụng
Người báo cáo: Vũ Thế Khôi

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bất đẳng thức biến phân véctơ đơn điệu
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Xêmina Xác suất và thống kê
Kinh nghiệm giải quyết một bài toán thực tế
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Xêmina Trung tâm đào tạo
Tính toán thặng dư
Người báo cáo: Trần Hồng Hạnh

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15
Địa điểm, thời gian: Ba Vì, 20-22/4/2017

Xêmina Hình học đại số
Về giá trị đặc biệt của hàm số L trên trường hàm
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Đại học Caen Normandie)

Xêmina Giải tích
Toán tử Laplace trong hình học Riemann
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng (Đại học KHTN HN)

Tháng 3 2017

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Trung tâm đào tạo
Tính chất địa phương của các hàm chỉnh hình
Người báo cáo: Nguyễn Việt Phương

Xêmina Hình học và Tô-pô
The exponents of $A_1^k$ restrictions of Weyl arrangements
Người báo cáo: Trần Nhật Tân (Hokkaido University)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
MARKOV CHAINS AND SIMULATED ANNEALING
Speaker: Tran Hung Thao

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues (part 3)
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Bài giảng viện
How convexity links geometry and nonlinear analysis
Người báo cáo: Giáo sư Juergen Jost, MPI for Mathematics in Sciences

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Solids, External Numbers and Nonstandard Analysis
Người báo cáo: Giáo sư Bruno Dinis

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một số tính chất định tính của bài toán phân cụm nhằm làm cực tiểu tổng các bình phương khoảng cách
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constraint satisfaction problems on infinite domains
Speaker: Pham Van Trung

Xêmina Giải tích
Automorphic Representations and Poisson Summation
Người báo cáo: Đỗ Ngọc Diệp

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the existence of global strong solution to the Navier-Stokes equations with large data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Phương trình vi phân
Kỹ thuật Bochner, ước lượng gradient và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một số tính chất định tính của bài toán phân cụm nhằm làm cực tiểu tổng các bình phương khoảng cách
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest gentle paths on a land surface
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Trung tâm đào tạo
Dạng tổng quát của định lí Cauchy
Người báo cáo:Trần Hồng Hạnh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constraint satisfaction problems on infinite domains (part 2)
Speaker: Pham Van Trung

Xêmina Giải tích
Maximal subextension of plurisubharmonic functions and related problems
Người báo cáo: GS. Lê Mậu Hải

Xêmina Phương trình vi phân
Kỹ thuật Bochner, ước lượng gradient và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Qualitative Properties of the Minimum Sum-of-Squares Clustering Problem
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On a separation and irreducibility problem of polynomials, arising from the nonlinear Schrodinger equation
Người báo cáo: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest gentle paths on a land surface (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Xác suất và thống kê
Mô hình Ising trên đồ thị đầy đủ
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constraint satisfaction problems on infinite domains (part 3)
Speaker: Pham Van Trung

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày