HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 12 2017

Xêmina Phương trình vi phân
Noise induces phenomena in nonlinear systems
Báo cáo viên: Đoàn Thái Sơn

Xêmina
Big Proofs and Formal Abstracts
Người báo cáo: Giáo sư Thomas Hales

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differentiability Properties of a Parametric Consumer Problem
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Tập khoảng cách trên đa tạp
Người báo cáo: Đỗ Duy Hiếu

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới