HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Qualitative Properties of the Minimum Sum-of-Squares Clustering Problem
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 29/3/2017
Địa điểm: Phòng số 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới